GDPR a Cookies

GDPR a Cookies

ZÁSADY  OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ
společností ve skupině Bonett
vydané v souvislosti s účinností Nařízení Evropského parlamentu
a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 - Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)

1. Základní ustanovení
1.1. Tyto zásady ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady“) společnosti Bonett Bohemia, a.s. (dále jen „Bonett“), shrnují postupy a procesy při ochraně osobních údajů, jež Bonett jakožto správce osobních údajů uplatňuje při své obchodní činnosti a při poskytování služeb zákazníkům.
1.2. Tyto zásady jsou platné i pro vztah s dalšími společnostmi ze skupiny Bonett, zejména potom Bonett Gas Investment, a.s., společnosti Bonett EUROGAS, a další společnosti Bonett. Pro případné ověření nás kontaktujte na formuláři v rámci těchto stránek.

2. Rozsah a účely zpracování osobních údajů
2.1. Bonett zpracovává osobní údaje pro účely, blíže stanovené níže v odst. 2.2 až 2.5 těchto Zásad.
2.2. Za účelem plnění smluvního vztahu mezi společností Bonett a zákazníkem, včetně zajištění změn smluvních podmínek, zajištění vypořádání plateb (platebního styku) a včetně poskytování případných doplňkových provozně-informačních služeb a podpory, Bonett zpracovává (může zpracovávat) osobní údaje zákazníka v tomto rozsahu:

Data, která mají (mohou mít) podstatný vliv na parametry nabízené/projednávané služby/dodávky:

 • jméno a příjmení
 • adresa bydliště
 • datum narození, číslo OP
 • případně identifikační číslo a daňové identifikační číslo
 • adresa elektronické pošty
 • telefonní číslo
 • číslo účtu, banka
 • případně: adresa pro doručování, informace z používaného internetového prohlížeče, nebo jiné potřebné dodatečné údaje či technické parametry, které

Data uchovávaná za účelem ochrany majetku a osob:

 • typ a SPZ vozidla (vozidel) zákazníka
 • identifikace vydaných zákaznických karet
 • evidence veškerých tankování realizovaných s využitím zákaznické karty vydané zákazníkovi
 • záznam z kamerového systému u plnicích a čerpacích stanic Bonett, které jsou takovým kamerovým systémem vybaveny; takový záznam je pořizován a uchováván za účelem zkvalitňování služeb po dobu potřebnou k vyřízení předmětné konkrétní žádosti, nebo v ostatních případech maximálně po dobu 60 dnů
 • hlasový záznam v případě volání na call-centrum Bonett (tel. +420 737 252 797, případně jiná v budoucnu stanovená telefonní čísla); o případném pořízení nahrávky je zákazník informován na začátku hovoru; takový záznam je pořizován a uchováván za účelem zkvalitňování služeb po dobu potřebnou k vyřízení předmětné konkrétní žádosti, nebo v ostatních případech maximálně po dobu 60 dnů

Pro daný účel je za zákazníka považován také subjekt, který využívá dodávky a služby Bonett prostřednictvím jiného smluvního partnera (třetí strany). Není-li u jednotlivých výše uvedených bodů stanoveno jinak, osobní údaje jsou zpracovávány po dobu nezbytnou pro splnění všech právních povinností, vyplývajících společnosti Bonett (jakožto správci) z daného smluvního vztahu.

2.3. Za účelem vyřízení žádostí potenciálních zákazníků o kontaktování ze strany Bonettu, s cílem přípravy/projednání/uzavření obchodních smluv (tj. zajištění komunikace mezi potenciálními zákazníky – zájemci o dodávky a služby Bonett) zpracovává Bonett osobní údaje v rozsahu:

Data, která mají (mohou mít) podstatný vliv na parametry nabízené/projednávané služby/dodávky:

 • jméno a příjmení
 • adresa bydliště
 • datum narození, číslo OP
 • případně identifikační číslo a daňové identifikační číslo
 • adresa elektronické pošty
 • telefonní číslo
 • adresa pro doručování, informace z používaného internetového prohlížeče, dále jiné potřebné dodatečné údaje či technické parametry, které mají (mohou mít) podstatný vliv na parametry projednávané služby/dodávky
 • hlasový záznam v případě volání na call-centrum Bonett (tel. +420 737 252 797, případně jiná v budoucnu stanovená telefonní čísla); o případném pořízení nahrávky je zákazník informován na začátku hovoru, takový záznam je pořizován a uchováván za účelem zkvalitňování služeb a po dobu potřebnou k vyřízení předmětné konkrétní žádosti/poptávky, nebo v ostatních případech maximálně po dobu 60 dnů

Poptávku nebo žádost o uzavření (resp. změnu) smlouvy je možné podat přes formuláře umístěné na stránkách Bonett, prostřednictvím obchodního zástupce (projektového manažera) společnosti Bonett nebo s využitím jiných zveřejněných kontaktních údajů či komunikačních kanálů.
Osobní údaje budou zpracovávány pouze v rozsahu nutném pro vyřízení žádosti/poptávky. Pokud nebude mezi zákazníkem a společností Bonett uzavřena smlouva v době do dvou let, budou osobní údaje zákazníka vymazány.
2.4.  Za účelem zasílání marketingových a obchodních nabídek a sdělení společnosti Bonett vůči smluvním zákazníkům, vč. šíření elektronických obchodních sdělení ve smyslu §7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti (dále jen „Obchodní sdělení“), zpracovává Bonett obvykle následující osobní údaje zákazníka:

Data, která mají (mohou mít) podstatný vliv na parametry nabízené/projednávané služby/dodávky:

 • jméno a příjmení
 • adresa bydliště
 • adresa elektronické pošty
 • telefonní číslo
 • případně: adresa pro doručování, informace z používaného internetového prohlížeče, dále jiné potřebné dodatečné údaje či technické parametry, které mají

Bonett takto může realizovat oprávněný zájem spočívající ve využívání nástrojů přímého marketingu a informování stávajících smluvních zákazníků, v jejich vlastním zájmu a v souladu s právními předpisy, o novinkách a produktech společnosti Bonett. Zákazník, pokud si zasílání obchodních sdělení nepřeje, má právo vždy jednoduchým způsobem podat námitku proti tomuto zpracování. Námitku lze podat buď podle pokynů obsažených v příslušném obchodním sdělení, nebo podle pokynů uvedených dále v tomto dokumentu.

Osobní údaje pro tento účel budou zpracovávány po dobu, po kterou má zákazník se společností Bonett uzavřený platný (dlouhodobý) smluvní vztah (pokud zákazník nepodá námitku).

            2.5.  Pokud potenciální zákazník jakožto subjekt osobních údajů udělil společnosti Bonett souhlas ke zpracování osobních údajů za účelem zasílání obchodních nabídek a obchodních sdělení Bonett, vč. šíření elektronických obchodních sdělení ve smyslu §7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti (dále jen „Obchodní sdělení“), zpracovává Bonett za těmito účely následující osobní údaje potenciálního zákazníka:

Data, která mají (mohou mít) podstatný vliv na parametry nabízené/projednávané služby/dodávky:

 • jméno a příjmení
 • adresa bydliště
 • adresa elektronické pošty
 • telefonní číslo
 • případně také adresa pro doručování

Účelem této komunikace je informovat o obchodních a marketingových novinkách a akcích souvisejících s nabídkou služeb společnosti Bonett, na základě souhlasu potenciálního zákazníka. Potenciální zákazník, pokud si zasílání těchto obchodních sdělení nepřeje, má právo vždy jednoduchým způsobem svůj souhlas odvolat. Odvolání souhlasu lze podat podle pokynů uvedených dále v tomto dokumentu.

Osobní údaje pro tento účel budou zpracovávány po dobu, po kterou je platný souhlas potenciálního zákazníka se zpracováním osobních údajů (tj. dokud není souhlas odvolán).

3. Podmínky zpracování osobních údajů
3.1. Osobní údaje zákazníka budou zpracovány pouze po dobu nezbytně nutnou k výše uvedeným účelům, za jakými byly shromážděny, nejdéle však po dobu 10 let od ukončení příslušné smlouvy mezi společností Bonett a zákazníkem, a to elektronicky automatizovaným způsobem. Osobní údaje potenciálních zákazníků budou zpracovány pouze po dobu, uvedenou v čl. 2., odst. 2.3. a 2.5., v rozsahu, v jakém budou tyto osobní údaje správci poskytnuty.
3.2. Bonett je oprávněn pověřit zpracováním osobních údajů podle těchto „Zásad“ třetí osobu jakožto zpracovatele, a to v případě zpracování:
3.2.1. dle odst. 2.2. nebo 2.4., tedy za účelem plnění smluvního vztahu, je takovou třetí osobou zejména příslušný IT dodavatel, zabývající se úschovou, údržbou a správou dat a/nebo správou příslušného informačního systému, dále společnost zajišťující účtování platebního styku a dále případně právní kancelář, inkasní agentura nebo exekutor, zabývající se obhajobou právních nároků společnosti Bonett (zejména vymáháním pohledávek), v souladu s příslušnou legislativou. Bonett volí zpracovatele osobních údajů tak, aby zpracování osobních údajů jejich prostřednictvím splňovalo požadavky Obecného nařízení a byla zajištěna ochrana práv subjektu údajů Příslušní zpracovatelé zpracovávají předmětné osobní údaje po dobu danou v závislosti na účelu zpracování osobních údajů příslušnou legislativou nebo dobu nezbytnou k určení, výkonu a obhajobě právních nároků společnosti Bonett.
3.2.2. dle odst. 2.3. nebo 2.5., tedy za účelem zasílání obchodních nabídek a sdělení Bonett, vč. šíření Obchodních sdělení je takovou třetí osobou příslušný IT dodavatel, zabývající se úschovou, údržbou a správou dat a/nebo správou příslušného informačního systému. Příslušní zpracovatelé zpracovávají předmětné osobní údaje po dobu danou platností smlouvy se zákazníkem nebo po dobu platnosti souhlasu potenciálního zákazníka.

4. Povinnost poskytnutí údajů zákazníkem
4.1. Poskytnutí osobních údajů zákazníkem společnosti Bonett je smluvním požadavkem, přičemž neposkytnutí osobních údajů dle odst. 2.2., resp. 2.3., tedy za účelem uzavření nebo plnění smluvního vztahu, zamezuje uzavření smlouvy, jelikož není splněna podmínka nutná pro platné uzavření smlouvy.

5. Práva zákazníka související se zpracováním jeho osobních údajů
5.1. Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů pro účel zasílání obchodních sdělení
5.1.1. Pokud jsou osobní údaje zákazníka nebo potenciálního zákazníka (dále jen „zákazník“) zpracovávány na základě jeho souhlasu, má zákazník právo odvolat souhlas, který udělil za účelem zasílání obchodních nabídek a sdělení Bonett, a to zasláním žádosti na e-mailovou adresu gdpr@bonett.cz.
5.3. Právo na přístup k osobním údajům
5.3.1. Zákazník má právo na přístup ke zpracovávaným osobním údajům o své osobě, ve smyslu práva získat potvrzení od Bonettu, zda osobní údaje, které se zákazníka týkají, jsou či nejsou zpracovávány a pokud jsou, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k následujícím informacím:

 • účely zpracování;
 • kategorie dotčených osobních údajů;
 • příjemci, nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje zákazníka byly, jsou či budou zpřístupněny;
 • plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, popřípadě kritéria k jejímu určení;
 • existence práva na opravu, výmaz, omezení zpracování a právo podat stížnost u dozorového úřadu;
 • veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů;
 • skutečnost, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně souvisejících informací.

5.3.2. Bonett poskytne výpis (kopii) zpracovávaných osobních údajů zákazníkovi bezplatně. V případě dalších kopií za přiměřený poplatek.

5.4. Právo na opravu osobních údajů
5.4.1. Zákazník má právo na opravu nepřesných údajů, které Bonett zpracovává. Zároveň má zákazník právo na doplnění jeho neúplných osobních údajů.

5.5. Právo na výmaz osobních údajů
5.5.1. Zákazník má právo na žádost o výmaz osobních údajů, které o něm Bonett zpracovává, a to v případě kdy:

 • osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány
 • zákazník odvolá souhlas, za předpokladu, že neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování;
 • osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
 • osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje;
 • osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti dítěti mladšímu 16 let.

5.6. Právo na omezení zpracování
5.6.1. Zákazník má právo podat žádost o omezení zpracování jeho osobních údajů v případě kdy

 • zákazník popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit;
 • zpracování je protiprávní a zákazník odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití;
 • zákazník vznesl námitku proti zpracování, a to po dobu potřebnou k ověření, zda je zpracování oprávněné;
 • Bonett již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, zákazník je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;

5.7. Právo na přenositelnost osobních údajů
5.7.1. Zákazník má právo (v souladu s platnými předpisy) požádat o přenositelnost údajů včetně práva o přenos jeho osobních údajů společností Bonett jinému správci, a to v běžně čitelném formátu.

5.8. Právo na podání námitky a na stížnost u dozorového úřadu
5.8.1. V případě, že zákazník je názoru, že oprávněné důvody pro zpracování jeho osobních údajů nepřevažují nad jeho zájmy nebo právy a svobodami, má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů. Bonett žádost zákazníka prověří a shledá-li, že zájem na dalším zpracování nepřevažuje nad zájmy zákazníka, zpracování osobních údajů zákazníka ukončí. Pokud zákazník podá námitku proti zpracování osobních údajů zpracovávaných v souladu s článkem 2.5., považuje se to za odvolání poskytnutého souhlasu a Bonett zpracování ukončí neprodleně bez dalšího.
5.8.2. V případě, že zákazník nabyde dojmu, že jeho osobní údaje nejsou zpracovávány podle platného a účinného zákona, má právo podat na Bonett stížnost dozorovému úřadu, jímž je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů, sídlo: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.


6. Automatizované rozhodování
6.1. V rámci zpracování osobních údajů nedochází ke zpracování prostřednictvím automatizovaného rozhodování.

7. Cookies
7.1. Za účelem zkvalitnění (kvalitní technické zajištění provozu) Webových stránek může Bonett používat tzv. cookies, které ukládají prostřednictvím prohlížeče malé soubory, které umožňují lépe přizpůsobit Webové stránky a zkvalitňovat obsah. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou z Webových stránek a umožňují získávat informace jako např. informace o návštěvě či další nastavení, a to tak, aby každá návštěva byla co nejpříjemnější (např. pro zobrazení na mobilním telefonu) či k zobrazování reklam na naše produkty.
7.2. Používáním Webových stránek souhlasí návštěvník s ukládáním souborů cookies. V případě trvalých cookies jsou osobní údaje zpracovávány po dobu, po kterou je zákazník ponechá uložené ve svém zařízení. V případě ostatních cookies jsou osobní údaje zpracovávány po dobu, po kterou zákazník nechá otevřený svůj prohlížeč.  Použití cookies lze omezit nebo úplně zablokovat v nastavení webového prohlížeče. Informace o nastavení konkrétního prohlížeče lze naleznout na těchto adresách:

 • Internet Explorer: windows.microsoft.com
 • Google Chrome: support.google.com
 • Mozilla Firefox: support.mozilla.org
 • Opera: help.opera.com
 • Safari: support.apple.com

7.3. Více informací ke cookies lze naleznout zde:
https://www.google.cz/intl/cs/policies/technologies/cookies

8. Jak můžete kontaktovat Bonett
8.1. Ohledně všech záležitostí souvisejících se zpracováním osobních údajů můžete kontaktovat našeho Pověřence pro ochranu osobních údajů:
jméno a příjmení pověřence: Irena Dyršmídová
telefon: +420 222 801 911
e-mailová adresa: gdpr@bonett.cz
V případě, že chcete uplatnit svá práva, která Vám dle obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů náleží, můžete tak učinit způsoby uvedenými v kapitole 5.

Vydáno v Praze, 14.5.2018

Kontaktujte nás