GDPR a Cookies

GDPR a Cookies

ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
firmy z grupy Bonett
wydane w związku ze skutecznością rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
oraz Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. - Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO)

1. Podstawowe przepisy
1.1 Niniejsza Polityka prywatności („Polityka”) firmy Bonett Polska, S.A. (zwany dalej „Bonett”), podsumowuje procedury i procesy ochrony danych osobowych, które Bonett, jako administrator danych osobowych, stosuje w swojej działalności biznesowej i świadczeniu usług na rzecz klientów.
1.2 Zasady te dotyczą również relacji z innymi spółkami Grupy Bonett. W celu ewentualnej weryfikacji skontaktuj się z nami w formularzu na tej stronie.

2. Zakres i cele przetwarzania danych osobowych
2.1 Bonett przetwarza dane osobowe w celach określonych w pkt 2.2–2.5 niniejszej Polityki poniżej.
2.2 W celu wypełnienia stosunku umownego między Bonett a klientem, w tym zapewnienia zmian warunków umownych, zapewnienia rozliczenia płatności (systemu płatności) oraz świadczenia wszelkich dodatkowych usług i wsparcia w zakresie informacji operacyjnych, Bonett przetwarza (może przetwarzać) dane osobowe klientów w następującym zakresie:
Dane, które mają (mogą mieć) znaczący wpływ na parametry oferowanej / omawianej usługi / dostawy:

 • imię i nazwisko
 • adres zamieszkania
 • data urodzenia, numer OP
 • w stosownych przypadkach, numer identyfikacyjny i numer identyfikacji podatkowej
 • adres e-mail
 • numer telefonu
 • numer konta, bank

w stosownych przypadkach: adres dostawy, informacje z używanej przeglądarki internetowej lub inne niezbędne dodatkowe dane lub parametry techniczne

Dane przechowywane w celu ochrony mienia i osób:

 • typ i tablica rejestracyjna pojazdu (-ów) klienta
 • identyfikacja wydanych kart klienta
 • zapisy wszystkich tankowań przeprowadzonych przy użyciu karty klienta wydanej klientowi
 • nagrywanie z systemu kamer na stacjach napełniania i tankowania Bonett wyposażonych w taki system kamer; taki zapis jest dokonywany i
 • nagrywanie głosu w przypadku połączenia z centrum telefonicznym Bonett; w sprawie możliwego nabycia
 • nagrania, klient jest informowany na początku połączenia, taki zapis jest tworzony i przechowywany w celu ulepszenia usług i przez czas niezbędny do przetworzenia konkretnego żądania lub w innych przypadkach przez maksymalnie 60 dni.

W tym celu za klienta uważa się również podmiot, który korzysta z dostaw i usług Bonett za pośrednictwem innego partnera umownego (osoby trzeciej). O ile nie określono inaczej dla każdego z powyższych punktów, dane osobowe są przetwarzane przez czas niezbędny do wypełnienia wszystkich zobowiązań prawnych wynikających z Bonett (jako administrator) w ramach stosunku umownego.
2.3 W celu przetworzenia wniosków od potencjalnych klientów o kontakt przez Bonett, w celu przygotowania / negocjacji / zawarcia umów biznesowych (tj. Zapewnienia komunikacji między potencjalnymi klientami - zainteresowanymi dostawami i usługami Bonett), Bonett przetwarza dane osobowe w zakresie:
Dane, które mają (mogą mieć) znaczący wpływ na parametry oferowanej / omawianej usługi / dostawy:

 • imię i nazwisko
 • adres zamieszkania
 • data urodzenia, numer OP
 • w stosownych przypadkach, numer identyfikacyjny i numer identyfikacji podatkowej
 • adres e-mail
 • numer telefonu
 • ewentualnie: adres dostawy, informacje z używanej przeglądarki internetowej, dalsze niezbędne dodatkowe dane lub parametry techniczne, które mają (mogą mieć) znaczący wpływ na parametry omawianej usługi / dostawy
 • nagrywanie głosu w przypadku połączenia z centrum telefonicznym Bonett (tel. +420 737 252 797 lub innymi przyszłymi numerami telefonów); klient jest informowany o możliwym nabyciu nagrania na początku połączenia, takie nagranie jest dokonywane i przechowywane w celu ulepszenia usług i przez czas niezbędny do przetworzenia konkretnego żądania / żądania lub w innych przypadkach przez maksymalnie 60 dni.

Żądanie lub wniosek o zawarcie (lub zmianę) umowy można złożyć za pośrednictwem formularzy znajdujących się na stronie internetowej Bonett, za pośrednictwem przedstawiciela handlowego (kierownika projektu) Bonett lub korzystając z innych opublikowanych danych kontaktowych lub kanałów komunikacji.
Dane osobowe będą przetwarzane tylko w zakresie niezbędnym do przetworzenia żądania / żądania. Jeśli w ciągu dwóch lat nie zostanie zawarta umowa między klientem a Bonett, dane osobowe klienta zostaną usunięte.
2.4 W celu wysyłania ofert marketingowych i biznesowych oraz komunikacji z Bonett do klientów kontraktowych, w tym Rozpowszechnianie elektronicznych komunikatów handlowych w rozumieniu § 7 ustawy nr 480/2004 Coll. W sprawie niektórych usług społeczeństwa informacyjnego (zwanych dalej „komunikatami komercyjnymi”), Bonett zazwyczaj przetwarza następujące dane osobowe klienta:
Dane, które mają (mogą mieć) znaczący wpływ na parametry oferowanej / omawianej usługi / dostawy:

 • imię i nazwisko
 • adres zamieszkania
 • adres e-mail
 • numer telefonu
 • w stosownych przypadkach: adres dostawy, informacje z używanej przeglądarki internetowej, a także inne niezbędne dodatkowe dane lub parametry techniczne.

W ten sposób Bonett może realizować uzasadniony interes w korzystaniu z narzędzi marketingu bezpośredniego i informowaniu obecnych klientów kontraktowych, we własnym interesie i zgodnie z prawem, o nowościach i produktach Bonett. Jeśli klient nie chce otrzymywać komunikatów handlowych, ma on prawo zawsze sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu w prosty sposób. Sprzeciw można złożyć zgodnie z instrukcjami zawartymi w odpowiednim komunikacie handlowym lub zgodnie z instrukcjami podanymi w dalszej części tego dokumentu.
Dane osobowe w tym celu będą przetwarzane tak długo, jak długo klient będzie miał ważny (długoterminowy) stosunek umowny z Bonett (chyba że klient wyrazi sprzeciw).
2.5 Jeżeli potencjalny klient, jako przedmiot danych osobowych, wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez firmę Bonett w celu przesyłania ofert biznesowych i wiadomości biznesowych do firmy Bonett, w tym. Rozpowszechnianie elektronicznych komunikatów handlowych w rozumieniu § 7 ustawy nr 480/2004 Coll., W sprawie niektórych usług społeczeństwa informacyjnego (zwanych dalej „komunikatami komercyjnymi”), Bonett przetwarza następujące dane osobowe potencjalnego klienta do tych celów:

Dane, które mają (mogą mieć) znaczący wpływ na parametry oferowanej / omawianej usługi / dostawy:

 • imię i nazwisko
 • adres zamieszkania
 • adres e-mail
 • numer telefonu
 • ewentualnie również adres dostawy

Celem tego komunikatu jest informowanie o wiadomościach biznesowych i marketingowych oraz wydarzeniach związanych z ofertą usług Bonett, na podstawie zgody potencjalnego klienta. Jeśli potencjalny klient nie chce otrzymywać takich informacji handlowych, zawsze ma prawo wycofać swoją zgodę w prosty sposób. Cofnięcie zgody można złożyć zgodnie z instrukcjami podanymi w dalszej części tego dokumentu.
Dane osobowe w tym celu będą przetwarzane tak długo, jak długo potencjalna zgoda klienta na przetwarzanie danych osobowych będzie ważna (tj. Do momentu odwołania zgody).

3. Warunki przetwarzania danych osobowych
3.1 Dane osobowe klienta będą przetwarzane tylko przez czas ściśle niezbędny do powyższych celów, dla których zostały zgromadzone, ale nie dłużej niż 10 lat od rozwiązania odpowiedniej umowy między Bonett a klientem, w sposób zautomatyzowany elektronicznie. Dane osobowe potencjalnych klientów będą przetwarzane tylko przez okres wskazany w art. 2 ust. 2.3. oraz 2.5. w zakresie, w jakim takie dane osobowe zostaną przekazane administratorowi.
3.2 Bonett ma prawo powierzyć przetwarzanie danych osobowych zgodnie z niniejszymi „Zasadami” stronie trzeciej jako podmiotowi przetwarzającemu, w przypadku przetwarzania:
3.2.1 zgodnie z pkt 2.2. lub 2.4., tj. w celu wypełnienia stosunku umownego, taka strona trzecia jest w szczególności właściwym dostawcą IT, zajmującym się przechowywaniem, utrzymywaniem i zarządzaniem danymi i / lub administrowaniem odpowiednim systemem informacyjnym, firmą płatniczą oraz, w stosownych przypadkach, kancelarią prawną, agencją windykacyjną lub komornik broniący roszczeń prawnych Bonett (w szczególności windykacji), zgodnie z obowiązującym prawem. Bonett wybiera podmioty przetwarzające dane osobowe, aby przetwarzanie danych osobowych za ich pośrednictwem spełniało wymagania rozporządzenia ogólnego i zapewniało ochronę praw osoby, której dane dotyczą. w obronie roszczeń prawnych Bonett.
3.2.2 zgodnie z pkt 2.3. lub 2.5., tj. w celu wysyłania ofert biznesowych i wiadomości Bonett, w tym. Rozpowszechnianie komunikacji biznesowej to taki zewnętrzny dostawca IT, który zajmuje się przechowywaniem, konserwacją i zarządzaniem danymi i / lub zarządzaniem odpowiednim systemem informacyjnym. Odpowiednie podmioty przetwarzające przetwarzają dane osobowe przez okres ważności umowy z klientem lub przez okres ważności zgody potencjalnego klienta.

4. Obowiązek podania danych przez klienta
4.1 Podanie danych osobowych przez klienta Bonett jest wymogiem umownym, natomiast nieprzekazanie danych osobowych zgodnie z paragrafem 2.2., Resp. 2.3., Tj. W celu zawarcia lub wypełnienia stosunku umownego, uniemożliwia zawarcie umowy, ponieważ nie jest spełniony warunek konieczny do ważnego zawarcia umowy.

5. Prawa klienta związane z przetwarzaniem jego danych osobowych
5.1 Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przesyłania komunikatów handlowych
5.1.1 Jeśli dane osobowe klienta lub potencjalnego klienta (zwane dalej „klientem”) są przetwarzane na podstawie jego zgody, klient ma prawo odwołać zgodę, której udzielił na wysyłanie ofert biznesowych i komunikacji Bonett, wysyłając żądanie na adres e-mail gdpr@bonett.pl.
5.3 Prawo dostępu do danych osobowych
5.3.1 Klient ma prawo dostępu do przetwarzanych danych osobowych na swój temat, w sensie prawa do uzyskania potwierdzenia od Bonett, niezależnie od tego, czy dane osobowe dotyczące klienta są przetwarzane, a jeśli tak, ma prawo dostępu do tych danych osobowych i następujących informacji:

 • cele przetwarzania;
 • kategorie odnośnych danych osobowych;
 • odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane osobowe klienta zostały, są lub zostaną ujawnione;
 • planowany okres przechowywania danych osobowych lub kryteria ich określania;
 • istnienie prawa do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 • wszystkie dostępne informacje na temat źródła danych osobowych, jeśli nie zostały uzyskane od osoby, której dane dotyczą;
 • czy istnieje zautomatyzowany proces decyzyjny, w tym powiązane informacje.
  5.3.2 Bonett dostarczy klientowi oświadczenie (kopię) przetwarzanych danych osobowych. W przypadku dodatkowych kopii za rozsądną opłatą.
 • 5.4 Prawo do poprawienia danych osobowych
  5.4.1 Klient ma prawo do poprawiania niedokładnych danych przetwarzanych przez Bonett. Jednocześnie klient ma prawo uzupełnić swoje niekompletne dane osobowe.
  5.5 Prawo do usunięcia danych osobowych
  5.5.1 Klient ma prawo zażądać usunięcia danych osobowych, które Bonett przetwarza na jego temat, jeżeli:
 • dane osobowe nie są już potrzebne do celów, w których zostały zgromadzone lub w inny sposób przetwarzane
 • klient wycofuje swoją zgodę, pod warunkiem że nie ma innej prawnej podstawy przetwarzania;
 • dane osobowe były przetwarzane nielegalnie;
 • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu spełnienia obowiązku prawnego określonego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego mającego zastosowanie do administratora;
 • dane osobowe zostały zebrane w związku z ofertą usług społeczeństwa informacyjnego dla dziecka poniżej 16 roku życia.
  5.6 Prawo do ograniczenia przetwarzania
  5.6.1 Klient ma prawo wystąpić o ograniczenie przetwarzania jego danych osobowych w przypadku, gdy:
  klient zaprzecza dokładności danych osobowych na czas niezbędny administratorowi do zweryfikowania dokładności danych osobowych;
 • przetwarzanie jest nielegalne, a klient odmawia usunięcia danych osobowych i zamiast tego wzywa do ograniczenia ich wykorzystywania;
 • klient sprzeciwił się przetwarzaniu przez czas niezbędny do zweryfikowania, czy przetwarzanie jest uzasadnione;
 • Bonett nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, klient żąda ich w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych;
  5.7 Prawo do przenoszenia danych osobowych
  5.7.1. Klient ma prawo (zgodnie z obowiązującymi przepisami) do żądania przeniesienia danych, w tym prawo do przekazania swoich danych osobowych przez Bonett innemu administratorowi, w normalnie czytelnym formacie.
  5.8 Prawo do sprzeciwu i skargi do organu nadzorczego
  5.8.1. Jeżeli klient jest zdania, że uzasadnione powody przetwarzania jego danych osobowych nie przeważają nad jego interesami lub prawami i wolnościami, ma on prawo sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych. Bonett analizuje żądanie klienta i, jeśli stwierdzi, że zainteresowanie dalszym przetwarzaniem nie przeważa nad interesami klienta, przerywa przetwarzanie danych osobowych klienta. Jeżeli klient sprzeciwia się przetwarzaniu danych osobowych przetwarzanych zgodnie z art. 2.5, uznaje się to za cofnięcie udzielonej zgody, a Bonett niezwłocznie przerwie przetwarzanie.
  5.8.2 W przypadku, gdy klient ma wrażenie, że jego dane osobowe nie są przetwarzane zgodnie z obowiązującym i skutecznym prawem, ma on prawo złożyć skargę przeciwko Bonett do organu nadzorczego, którym w Czechach jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, siedziba: ppłk. Sochora 27, 170 00 Praga 7, www.uoou.cz.

6. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
6.1 W ramach przetwarzania danych osobowych przetwarzanie nie odbywa się poprzez zautomatyzowane podejmowanie decyzji.

7. Pliki cookie
7.1 W celu poprawy jakości (jakości działania technicznego) Witryny, Bonett może wykorzystywać tak zwane pliki cookie, które przechowują małe pliki za pośrednictwem przeglądarki, które pozwalają lepiej dostosować Witrynę i poprawić zawartość. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które pochodzą ze strony internetowej i umożliwiają uzyskanie informacji, takich jak informacje o wizycie lub inne ustawienia, dzięki czemu każda wizyta jest jak najbardziej przyjemna (np. Do wyświetlenia na telefonie komórkowym) lub do wyświetlania reklam na naszej stronie produkty.
7.2 Korzystając ze strony, odwiedzający wyraża zgodę na przechowywanie plików cookie. W przypadku trwałych plików cookie dane osobowe są przetwarzane tak długo, jak długo klient przechowuje je na swoim urządzeniu. W przypadku innych plików cookie dane osobowe są przetwarzane tak długo, jak długo klient pozostawia otwartą przeglądarkę. Korzystanie z plików cookie można ograniczyć lub całkowicie zablokować w ustawieniach przeglądarki internetowej. Informacje na temat konfigurowania konkretnej przeglądarki można znaleźć pod następującymi adresami:

 • Internet Explorer: windows.microsoft.com
 • Google Chrome: support.google.com
 • Mozilla Firefox: support.mozilla.org
 • Opera: help.opera.com
 • Safari: support.apple.com
  7.3 Więcej informacji na temat plików cookie można znaleźć tutaj:
  https://www.google.com/intl/en/policies/technologies/cookies

8. Jak skontaktować się z Bonett
8.1 We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych:
imię i nazwisko komisarza: Waldemar Psujek
numer telefonu: +420 222 801 911
adres e-mail: gdpr@bonett.pl
Jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) w związku z przetwarzaniem twoich danych osobowych, możesz to zrobić w sposób określony w rozdziale 5.

Opublikowano w Warsawie, 14.4.2020

Skontaktuj się z nami